•   024 - 3336 - 2770


برگزاری همایش 1روزه ویژه خیرین _ عنوان _ شیوه های مطلوب ارتباط گیری با خانواده های تحت پوشش موسسه مهدی موعود


گزارش و تکمیل پرسشنامه مدرس خانم احمدنیا _ مشاور در امورتحصیلی و آسیب های اجتماعی . گفتگو هدف نیست بلکه راهی است برای رسیدن به هدف. در مصاحبه مقاومت فرد انشکنیم و انتظار نداشته باشیم دریک جلسه به همه اطلاعات دسترسی پیدا کنیم . در گزارش نویسی صداقت اصل مهمی است و باید دراولین فرصت بعداز مصاحبه انجام شود.

  • 1399/4/16