•   024 - 3336 - 2770


سالگرد مرحوم حاج علی اکبر مقیمی


هوالباقی . مردان خدا پرده پنداردریدند......  آسمان پرفروغ خیریه مهدی موعود یک سالی است در محنت فراق ستاره اکرام ایتام وبنیانگذارموسسه مهدی موعود- مرحوم حاج علی اکبر مقیمی- دلتنگ است. سالگردعروج ملکوتی اش تا بردوست و همسا یگیش با عرش خدا را به خاندان محترم مقیمی و امناء و خادمین نیکنام موسسه خیریه مهدی موعود تسلیت عرض می کنم.

  • 1400/3/01