•   024 - 3336 - 2770


برگزاری همایش 1روزه ویژه خیرین _ عنوان _ شیوه های مطلوب ارتباط گیری با خانواده های تحت پوشش موسسه مهدی موعود


آقای مهدیخانی مدیر عامل موسسه خیریه مهدی موعود . پایه های موسسه باصداقت و آبروی مومنین معتمدبنا نهاده شده وافرادی مثل مرحوم حاج آقا مقیمی بنیا نگزاراین نگاه قرآنی _ انسانی هستند . حفظ این مهم وظیفه همه خادمین وخیرین است.

  • 1399/4/16