•   024 - 3336 - 2770

یــاوران


یاوران خیریه آن دسته از افراد خیّری که در زمینه های فرهنگی - بهداشتی - مشاوره - برنامه های کمک آموزشی اشتغال و در مسائل حقوقی همواره یاور خیریه بوده اند و کمک های شایانی در این زمینه داشته اند.

عزیزانی که مایل به فعالیت در این زمینه باشند می توانند با تکمیل فرم ذیل ما را در این امر مهم یاری نمایند.

انواع کمک هاکمک فرهنگی

کمک بهداشتی پزشکی

کمک مشاوره ای

کمک حقوقی

کمک اشتغال

کمک آموزش و بورسیه

برای ثبت کمک فرم را پر کنید