•   024 - 3336 - 2770

آخرین اخبار مرحومه خانم اشتری فرهنگی بازنشته ای که خانه اش را به موسسه مهدی موعود و جهت دستگیری از ایتام بخشید

کلید خانه اش را داد و رفت . حالا دیگر او میهمان است و موسسه میزبان . نقش ها در لحظه رنگ میبازند و می مانیم ما که چقدر زیرکیم واز فریب نقش ها ی گذرا در امان . مرحومه خانم اشتری فرهنگی بازنشته ای که خانه اش را به موسسه مهدی موعود و جهت دستگیری از ایتام بخشید در تمام عمرش نه با ما روبرو شدونه اجازه داد اسم و رسمش جایی درزکند . او خدا را دیده و رضایتش را پسندیده بود و خوشا به سعادتش که سبکبار و گمنام رفت. بیادفرمایشی از امیر عدل و تقو ا افتادم که : نگذار اسمت با جسمت به خاک سپرده شود. روحش شاد و خانه اش آباد.

  • 1400/4/26

ادامه مطلب  

سالگرد مرحوم حاج علی اکبر مقیمی

هوالباقی . مردان خدا پرده پنداردریدند......  آسمان پرفروغ خیریه مهدی موعود یک سالی است در محنت فراق ستاره اکرام ایتام وبنیانگذارموسسه مهدی موعود- مرحوم حاج علی اکبر مقیمی- دلتنگ است. سالگردعروج ملکوتی اش تا بردوست و همسا یگیش با عرش خدا را به خاندان محترم مقیمی و امناء و خادمین نیکنام موسسه خیریه مهدی موعود تسلیت عرض می کنم.

  • 1400/3/01

ادامه مطلب  

حامیان مهدی موعود زنجان