•   024 - 3336 - 2770

آخرین اخباربرگزاری جلسه اتاق فکر به منظور ارتقاء کیفی فرهنگ و اخلاق خانواده های تحت پوشش شنیه 27 شهریور 1400

جلسه اتاق فکر با حضور کارشناسانی از آموزش وپرورش دانشگاه علوم پزشکی وخیرین فرهنگی موسسه برگزار شد . صورتجلسه پیشنهادات جهت اطلاع و تصمیم گیری هیئت مدیره کتبآبه مدیرعامل موسسه ارجاع می شود

  • 1400/7/04

ادامه مطلب  

حامیان مهدی موعود زنجان