•   024 - 3336 - 2770


 مرحومه خانم اشتری فرهنگی بازنشته ای که خانه اش را به موسسه مهدی موعود و جهت دستگیری از ایتام بخشید


کلید خانه اش را داد و رفت . حالا دیگر او میهمان است و موسسه میزبان . نقش ها در لحظه رنگ میبازند و می مانیم ما که چقدر زیرکیم واز فریب نقش ها ی گذرا در امان . مرحومه خانم اشتری فرهنگی بازنشته ای که خانه اش را به موسسه مهدی موعود و جهت دستگیری از ایتام بخشید در تمام عمرش نه با ما روبرو شدونه اجازه داد اسم و رسمش جایی درزکند . او خدا را دیده و رضایتش را پسندیده بود و خوشا به سعادتش که سبکبار و گمنام رفت. بیادفرمایشی از امیر عدل و تقو ا افتادم که : نگذار اسمت با جسمت به خاک سپرده شود. روحش شاد و خانه اش آباد.

  • 1400/4/26